ในอ้อมรัก (สีดำ)

ในอ้อมรัก (สีดำ)

0 รีวิว  0 รีวิว    
รหัสสินค้า: 9786167412115
มีสินค้าในสต็อค
ราคา: 320.00 บาท 80.00 บาท
ประหยัด: 240.00 บาท ( 75.00% )

เนื้อหาบางส่วน

คุยกันฉันเพื่อน

สวัสดีคะ หนานี้ขอเปลี่ยนชื่อจาก “จากสำนักพิมพ” มาเปน คุยกันฉันเพื่อนก็แลวกันนะคะ แบบวามีอะไรก็คุยไปเรื่อยตามประสาคนชื่อฉันทนั่นแหละคะ

งานสัปดาหหนังสือรอบใหม ก็กำลังแวะเวียนมาบรรจบครบ อีกรอบ ตื่นเตนจังเลย ทั้งตื่นเตนที่จะไดเจอมิตรรักนักอาน และตื่นเตนอีกเรื่องคือจะไดมีหนังสือใหมๆ ออกมาใหเพื่อนๆ ไดจับจองคะ

คราวนี้สำนักพิมพสะพานออกหนังสือใหมพรอมกันทีเดียว 7 ปกเลยคะ เยอะกวาทุกครั้ง เรื่องของเรื่องก็เพราะวาเราไดเจอกันแคปละ 2 ครั้งเองนั่นแหละ

ละคะ เลยเหมือนจะเยอะ แตเฉลี่ยแลวก็ตกเดือนละประมาณ 1 เลมเทานั้นเอง แตยังไงก็ตาม จะพยายามใหออกในชวงระหวางรองานหนังสือใหไดคะ จะไดไมขาดชวงนานนัก เดี๋ยวโดนคอนคะ ฮาๆ

และดวยความที่ชวงนี้ออกหนังสือทีละหลายปก เพื่อปกกันความสับสน(ของตัวเองเปนหลัก) ก็เลยใสลำดับหนังสือแตละเลมเอาไวดวยคะ ซึ่งพอนับไปนับมาก็ได 30 กวาปกแลวนะคะ ไวครบ 100 ปก เมื่อไรจะไดจัดงานฉลองเนาะ

ในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบคุณเพื่อนๆ ที่สั่งจองหนังสือมานะคะ ซึ่งถือเปนการสนับสนุนการพิมพหนังสือของสะพานไดดีเปนอยางยิ่งเลยทีเดียวคะ ดวยเหตุนี้สะพานเลยขอตอบแทนเพื่อนๆ ดวยการลดราคาคาหนังสือจากราคาปกตามปกติ ลงอีกเลมละ 20 บาท รวมทั้งไมคิดคาสงเหมือนเดิมคะ คืออยากใหเปนอะไรที่ “พิเศษ” สำหรับเพื่อนๆ ที่ไดชวยจองหนังสือมาดวยนะคะ

ก็อยางที่ไดเคยแจงใหทราบนั่นแหละคะ วาการพิมพหนังสือของสะพานชวงหลังมานี้ จะใชระบบการพิมพตามจำนวนสั่งแบบพริ้นต ออนดีมานด ครั้งละ 100 เลมบาง 200 เลมบาง (ตามจำนวนของผูจองเปนหลักเลยคะ) คาพิมพก็จะแพงกวาการพิมพแบบปกติทั่วไป แตขอดีเหมือนจะมากกวาคะ คือหนังสือไมเหลือเต็มบานเหมือนพิมพแบบเดิม (จนปานนี้รักฉบับเปรี้ยวยังขายไดประมาณ 600 กวาเลมเองคะ ตั้งแตป 2551-2553 นะคะเนี่ย เศราจริงไรจริง) คือยังไง ก็ตองยอมรับวาวรรณกรรมหญิงรักหญิงมันเปนวรรณกรรมทางเลือก มีคนอานเฉพาะกลุมจริงๆ คะ แทนที่จะตีโพยตีพายวาขายไมได เนาะ (บอกกับตัวเองเปนหลักเลย)

วานกอนมีเพื่อนนักอานเมลมาถามวา สะพานพิมพหนังสือชุดนี้ทั้งลดราคาใหคนจอง และยังตัดเงินเลมละ 10 บาทใหกองทุนปกปองสิทธิฯ อีก จะไดกำไรเหรอ ก็ตอบไปวาไดนอยลงคะ แตไมเปนไร เพราะการทำหนังสือเปนการทำงานที่รักมากคะ แถมเปนงานเกี่ยวกับหญิงรักหญิงอีกตางหาก แบบวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตมากคะ จะมีอะไรที่สุดยอดแบบนี้อีกละคะ

ดังนั้นแลว ไดสตางคพอสมควร และไดทำงานที่เราไมมีวันเบื่อหนาย ก็ถือวาเปนความสุขแหงชีวิตแลวละคะ

ขอบคุณเพื่อนๆ ผูชวยกันสนับสนุนวรรณกรรมทางเลือก ใหมีทาง(เล็ด)รอดนะคะ

บ.ก.

จากนักเขียน

รองไชโยดังๆ ที่ไดออกหนังสืออีกเลมนึง เปนอะไรที่ดีใจมากๆ เรียกไดวาดีใจเกินคาดเลยทีเดียว เปนเพราะวาชวงที่ผาน มานักเขียนยอมรับวาเพลางานดานการเขียนไป แตสัญญาวาจะพยายามเขียนผลงานออกมาเรื่อยๆ ยังไงก็ไมทอ ไมทอ

สำหรับในออมรัก นิยายเลมลาสุดนี้ ก็เปนเรื่องหนึ่งที่ผูเขียนเต็มใจนำเสนอมากมาย อาจเปนเพราะเชื่อในความรักมั่นคง คงมั่น รักแรกพบ รักมาตั้งนานแลวนะตัว อะไรทำนองนี้ ในเรื่องนี้ สองตัวละครเอก อิงดาว และเกื้อขวัญ เขาก็แอบรักกันมานาน นานจนลืมไปแลววารักกัน จนโชคชะตาขีดใหตองมาเจอกันอีกครั้ง เรียกไดวาพรหมลิขิตบันดาลชักพา ก็นาจะไดนะ

ก็ขอใหมีความสุขกับเรื่องราว ของเกื้อขวัญ และอิงดาว

และอยาเพิ่งทอ ในการติดตามงานเขียนตอๆ ไปนะ สัญญา วาจะไมทิ้งแฟนๆ ไปไหนแนนอน

 

อะ รักทุกคน

ดำดี สีไมตก สีดำไง

“เรื่องบังเอิญที่ดีที่สุดในชีวิตนี้

คือบังเอิญที่เราไดพบกัน”

สีดำ

คนเรามักคิดวาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากความไมตั้งใจ มันก็แคเรื่องบังเอิญ หลายคนปลอยใหคราบควันของเหตุการณเหลานั้นจางหายไปไมไดคิดถึงมันอีก 

 

รายละเอียด

คุยกันฉันเพื่อน

สวัสดีคะ หนานี้ขอเปลี่ยนชื่อจาก “จากสำนักพิมพ” มาเปน คุยกันฉันเพื่อนก็แลวกันนะคะ แบบวามีอะไรก็คุยไปเรื่อยตามประสาคนชื่อฉันทนั่นแหละคะ

งานสัปดาหหนังสือรอบใหม ก็กำลังแวะเวียนมาบรรจบครบ อีกรอบ ตื่นเตนจังเลย ทั้งตื่นเตนที่จะไดเจอมิตรรักนักอาน และตื่นเตนอีกเรื่องคือจะไดมีหนังสือใหมๆ ออกมาใหเพื่อนๆ ไดจับจองคะ

คราวนี้สำนักพิมพสะพานออกหนังสือใหมพรอมกันทีเดียว 7 ปกเลยคะ เยอะกวาทุกครั้ง เรื่องของเรื่องก็เพราะวาเราไดเจอกันแคปละ 2 ครั้งเองนั่นแหละ

ละคะ เลยเหมือนจะเยอะ แตเฉลี่ยแลวก็ตกเดือนละประมาณ 1 เลมเทานั้นเอง แตยังไงก็ตาม จะพยายามใหออกในชวงระหวางรองานหนังสือใหไดคะ จะไดไมขาดชวงนานนัก เดี๋ยวโดนคอนคะ ฮาๆ

และดวยความที่ชวงนี้ออกหนังสือทีละหลายปก เพื่อปกกันความสับสน(ของตัวเองเปนหลัก) ก็เลยใสลำดับหนังสือแตละเลมเอาไวดวยคะ ซึ่งพอนับไปนับมาก็ได 30 กวาปกแลวนะคะ ไวครบ 100 ปก เมื่อไรจะไดจัดงานฉลองเนาะ

ในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบคุณเพื่อนๆ ที่สั่งจองหนังสือมานะคะ ซึ่งถือเปนการสนับสนุนการพิมพหนังสือของสะพานไดดีเปนอยางยิ่งเลยทีเดียวคะ ดวยเหตุนี้สะพานเลยขอตอบแทนเพื่อนๆ ดวยการลดราคาคาหนังสือจากราคาปกตามปกติ ลงอีกเลมละ 20 บาท รวมทั้งไมคิดคาสงเหมือนเดิมคะ คืออยากใหเปนอะไรที่ “พิเศษ” สำหรับเพื่อนๆ ที่ไดชวยจองหนังสือมาดวยนะคะ

ก็อยางที่ไดเคยแจงใหทราบนั่นแหละคะ วาการพิมพหนังสือของสะพานชวงหลังมานี้ จะใชระบบการพิมพตามจำนวนสั่งแบบพริ้นต ออนดีมานด ครั้งละ 100 เลมบาง 200 เลมบาง (ตามจำนวนของผูจองเปนหลักเลยคะ) คาพิมพก็จะแพงกวาการพิมพแบบปกติทั่วไป แตขอดีเหมือนจะมากกวาคะ คือหนังสือไมเหลือเต็มบานเหมือนพิมพแบบเดิม (จนปานนี้รักฉบับเปรี้ยวยังขายไดประมาณ 600 กวาเลมเองคะ ตั้งแตป 2551-2553 นะคะเนี่ย เศราจริงไรจริง) คือยังไง ก็ตองยอมรับวาวรรณกรรมหญิงรักหญิงมันเปนวรรณกรรมทางเลือก มีคนอานเฉพาะกลุมจริงๆ คะ แทนที่จะตีโพยตีพายวาขายไมได เนาะ (บอกกับตัวเองเปนหลักเลย)

วานกอนมีเพื่อนนักอานเมลมาถามวา สะพานพิมพหนังสือชุดนี้ทั้งลดราคาใหคนจอง และยังตัดเงินเลมละ 10 บาทใหกองทุนปกปองสิทธิฯ อีก จะไดกำไรเหรอ ก็ตอบไปวาไดนอยลงคะ แตไมเปนไร เพราะการทำหนังสือเปนการทำงานที่รักมากคะ แถมเปนงานเกี่ยวกับหญิงรักหญิงอีกตางหาก แบบวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตมากคะ จะมีอะไรที่สุดยอดแบบนี้อีกละคะ

ดังนั้นแลว ไดสตางคพอสมควร และไดทำงานที่เราไมมีวันเบื่อหนาย ก็ถือวาเปนความสุขแหงชีวิตแลวละคะ

ขอบคุณเพื่อนๆ ผูชวยกันสนับสนุนวรรณกรรมทางเลือก ใหมีทาง(เล็ด)รอดนะคะ

บ.ก.

จากนักเขียน

รองไชโยดังๆ ที่ไดออกหนังสืออีกเลมนึง เปนอะไรที่ดีใจมากๆ เรียกไดวาดีใจเกินคาดเลยทีเดียว เปนเพราะวาชวงที่ผาน มานักเขียนยอมรับวาเพลางานดานการเขียนไป แตสัญญาวาจะพยายามเขียนผลงานออกมาเรื่อยๆ ยังไงก็ไมทอ ไมทอ

สำหรับในออมรัก นิยายเลมลาสุดนี้ ก็เปนเรื่องหนึ่งที่ผูเขียนเต็มใจนำเสนอมากมาย อาจเปนเพราะเชื่อในความรักมั่นคง คงมั่น รักแรกพบ รักมาตั้งนานแลวนะตัว อะไรทำนองนี้ ในเรื่องนี้ สองตัวละครเอก อิงดาว และเกื้อขวัญ เขาก็แอบรักกันมานาน นานจนลืมไปแลววารักกัน จนโชคชะตาขีดใหตองมาเจอกันอีกครั้ง เรียกไดวาพรหมลิขิตบันดาลชักพา ก็นาจะไดนะ

ก็ขอใหมีความสุขกับเรื่องราว ของเกื้อขวัญ และอิงดาว

และอยาเพิ่งทอ ในการติดตามงานเขียนตอๆ ไปนะ สัญญา วาจะไมทิ้งแฟนๆ ไปไหนแนนอน

 

อะ รักทุกคน

ดำดี สีไมตก สีดำไง

“เรื่องบังเอิญที่ดีที่สุดในชีวิตนี้

คือบังเอิญที่เราไดพบกัน”

สีดำ

คนเรามักคิดวาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากความไมตั้งใจ มันก็แคเรื่องบังเอิญ หลายคนปลอยใหคราบควันของเหตุการณเหลานั้นจางหายไปไมไดคิดถึงมันอีก 

 


รีวิว (0)


สินค้าที่ใกล้เคียง (72 รายการ)

www.batorastore.com © 2024