วิชาการ


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
เรียบเรียงโดย "รองศาสตราจารย์ เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ" 232 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 กิจการซื้อขายสินค้า บทที่ 2 การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 3 การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 4 รายการปรับปรุง บทที่ 5 การตีราคาสินค้าคงเหลือและการปิดบัญชี บทที่ 6 กระดาษทำการ งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี ...

175.00 บาท 157.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุม ตามสาระการเรียนรู้   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนในชั้น ป.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551 มีตัวอย่างวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้   ทุกหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละ Unit มีแบบฝึกหัดมากมาย หลายรูปแบบ พร้อมเฉลย มีแบบทดสอบหลังเรียน สำหรับใช้ในการประเมินผล พร้อมเฉลย มีคำศัพท์พร้อมคำแปลทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมสรุป   Vocabulary   ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับครูใช้สอน และฝึกทักษะเด็ก นักเรียนใช้ศึกษาทำแบบทดสอบ เพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาค, สอบแข่งขัน, เลื่อนชั้น ผู้ปกครอง ให้เด็กศึกษาทำโจทย์ข้อสอบได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผู้เรียน เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และใช้สำหรับเตรียมสอบ O-NET / ป.6 สอบเข้า ม.1 ได้อีกด้วย ...

120.00 บาท 96.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอการสร้างหุ่นยนต์ง่ายๆอย่างมีสไตล์ซึ่งคุณก็สามารถทำได้เอง ภายในเล่มนี้ได้อธิบายขั้นตอนวิธีการทำไว้อย่างละเอียดซึ่งคุณสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามได้ด้วยตนเอง โดยจะปูพื้นฐานความรู้ตั้งแต่เรื่องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ พร้อมทั้งมีตัวอย่างโครงการหุ่นยนต์ที่มีมากกว่า 20โครงงาน ให้เลือกสรรค์เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป นอกจากนี้ภายในเล่มยังอธิบานขั้นตอนด้วยภาษาเรียบง่ายทำให้คุณเข้าใจได้ง่าย สนุกเพลิดเพลินไปกับการทำหุ่นยนต์ยิ่งขึ้น  ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
เนื้อหาภายในหนังสือ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)   เล่มนี้ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษา หนังสือตำราเรียนระดับ ปวช. รหัสวิชา 2100 - 1006 งานไฟฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์   ไฟฟ้าจะประกอบด้วยแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า เป็นต้น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์    เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า เครื่องมือ ไอซี เซลล์เหนี่ยวนำด้วยแสง ผลึกแร่ เทอร์มิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด เป็นต้น ....... โดยหนังสือเล่...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
หนังสือ "งานไฟฟ้ารถยนต์" เล่มนี้ได้ทำการรวบรวมเนื้อหาเรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้า แบตเตอรี่ หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบไฟแสงสว่าง ระบบสตาร์ต สัญญาณไฟเตือน ระบบประจุไฟฟ้า และ   ระบบจุดระเบิด เกจวัดบนแผงหน้าปัด ระบบปัดน้ำฝนและระบบฉีดน้ำล้างกระจกและนอกจากนี้ยังได้รวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีไว้อย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์    และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
หนังสือ "นโยบายสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง)" เรื่องนี้กล่าวถึงเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะของไทยไว้อย่างครบถ้วน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่างของไทยประกอบหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีคำถามท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย   รวบรวมโดย "รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี" คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)    512 หน้า     สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เครื่องมือในการวิเคราะห์นโยบายและมาตรของรัฐ บทที่ 3 ประสิทธิภาพและระบบตลาด บทที่ 4 การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์และผลกระทบภายนอก บทที...

300.00 บาท 270.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้เรียบเรียงโดย "ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ" ที่อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของ "ประวัติศาสตร์" ในแนวคิดและความคิดของนักประวัติศาสตร์ในสากล ว่ามีลักษณะอย่างไร มีอะไรบ้าง และมีวิวัฒนาการ ที่มา-ที่ไปอย่างไร? โดยเฉพาะประวัติศาสตร์และเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์กระแสหลักที่เรียกว่า "ประวัติศาสตร์ชาติ" ที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวทางการเมือง เศรษฐกิจ ที่ถูกแบ่งออกเป็นสมัยเวลาในช่วงเวลาต่างๆ จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยบรรดานักวิชาการ และผู้สนใจที่ส่วนใหญ่เป็นคนนอกมากกว่าคนในท้องถิ่น หาได้สร้างขึ้นและเขียนขึ้นโดยคนในไม่ นอกจากนี้ ผู้เรียบเรียงยังให้ความสนใจคำว่า "ท้องถิ่น" และแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตใน...

320.00 บาท 272.00 บาท

สถานะ:
...
1 (1)


180.00 บาท 171.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือ “กลศาสตร์เครื่องมือกล” เล่มนี้เป็นหนึ่งในวิชาสาขาฟิสิกส์ ซึ่งเกี่ยวกับการกระทำของแรง เป็นการศึกษาแรงสถิติต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเครื่องจักรอย่างง่าย เช่น คาน ลิ่ม ล้อและเพลา รอก พื้นเอียง หลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน ความเร็วของแรง เพื่อใช้สามารถคำนวณ และสามารถออกแบบได้ในเบื้องต้น และยังสามารถแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องมือกล และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากลอีกด้วย ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้เป็นตำราที่เขียนจากประสบการณ์การสอนวิชาสถิติพื้นฐาน มานานกว่า 30 ปีของผู้เขียน "รศ. ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์" โดยเนื้อหาในเล่มนี้มีบางส่วนที่คล้ายกับตำราสถิติพื้นฐานทั่วไป ที่ใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต (ป.ตรี) ซึ่งมีแตกต่างที่ผู้เขียนเน้นการเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย คุณผู้อ่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีตัวอย่างประกอบ และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS ในการคำนวณค่าสถิติ รวมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมทั้ง 2 อย่างละเอียด จึงเหมาะสำหรับนักวิจัยที่ต้องการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ "สถิติศาสตร์" ทุกท่านได้อย่างดี   280 หน้า   ...

200.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เปรียบดังเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เป็นกำลังเป็นที่นิยมทั้งในสากลและในประเทศไทย โดยภายในเล่มนี้ยังเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ A–Z และมีแนวคิดที่น่าสนใจมากกว่า 26 แนวคิด/เครื่องมือ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจได้ง่าย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ประกอบการ นักศึกษา  ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไปให้เข้าใจถึงแนวคิดและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ตลอดจนคุณเองก็สามารถนำไปดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้หน่วยงานหรือองค์การให้มีความสามารถทางการแข่งขันได้อีกด้วย เพียงเท่านี้ หนังสือเล่ม"A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่" นี้ก็สามารถช่วยคุณได้ทั้งประโยชน์และความเพล...

170.00 บาท 159.80 บาท

สถานะ:
เนื้อหาในหนังสือเรื่องนี้ "รองศาสตราจารย์จุมพจน์ วนิชกุล" ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ประกอบการเรียนด้านสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ในระดับปริญาตรี (ปริญญาบัณฑิต) ครอบคลุมสาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนรายงาน ตลอดจนวิธีการเขียนรายการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม นอกจากนี้ยังใช้เป็นหนังสือประกอบการสอน ประกอบความเข้าใจในการรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และเชื่อมโยง บูรณาการไปยังวิชาอืื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกมากมาย 300 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เรื่องสังคมสารสนเทศ บทที่ 2 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ บทที่ 3 การจัดหม...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
เรียบเรียงโดย "อบเชย วงศ์ทอง" แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   124 หน้า ...
1 (1)


100.00 บาท 85.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
โรคพืช หมายถึง  ภาวะที่ต้นพืชผิดปกติ เนื่องจากเชื้อโรคที่มีสิ่งมีชิวิตหรืออาจเกิดจากเหตุสิ่งไม่มีชีวิต เช่น สภาพแวดล้อม และการปฏิบัติทางเขตกรรมทำให้การทำงานของระบบต่างๆ ในพืชผิดปกติโครงสร้างและรูปแบบร่าง พืชจึงเปลี่ยนแปลงไปปรากฏเป็นอาการโรคแบบต่างๆค วามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเหตุของโรคและการวินิจฉัยโรค เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโรคพืช สิ่งมีชีวิตที่เป็นสารเหตุโรคพืช โดยส่วนมากเป็นพวกจลินทรีย์อย่างไรก็ตาม โรคพืชอาจเกิดจากพืชสาหร่ายและสัตว์บางชนิด การตรวจสอบเชื้อสารเหตุโรคมีหลายวิธี เช่น การเพาะเลี้ยงเชื่อและตรวจสอบเชื้อบนอาหารเทียม การตรวจด้วยจุลทรรศน์ การใช้เทคนิคทางเซรุ่มวิทยาและปฏิกิริยาลุกโซ่ ส่วนการตรวจสอบสาเหตุโรคพืชที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตจะต้องพิจารณาจากอากาศโรคร่วมกับการตร...

290.00 บาท 246.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ได้เปิดเผยข้อมูล และแสดงข้อมูล และชี้ให้ผู้อ่านเห็นว่าประเทศไทยนั้นได้ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกมานานแล้ว แต่เพราะเหตุใดชาวนายังจนอยู่? หรืออาจจนมากกว่าในอดีตเสียอีก ซึ่งพันธุ์ข้าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ หรือ ไม่มีความต้านทานต่อแมลงและโรค หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเอาพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดมารวมกันใว้ภายในเล่มเดียวมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยมีทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว ซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้อ่านอย่างยิ่งเพื่อที่จะทำให้ชาวนาของเราพ้นจากความยากจน และสามารถมีฐานะดีได้เท่ากับชาวนาญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันอาจมีรายได้มากกว่าแพทย์ หรือช่างเสียอีก ค้นหาคำตอบเหล่านั้นได้ในหนังสือ "100 พันธุ์ข้าวไทย...อาหารสู่ครัวโลก" เล่มนี้ 200 หน้า   สารบัญ - หมวดที่ 1 ความ...

145.00 บาท 123.25 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ รวบรวมและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "ฮีตปั๊ม" เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยความพิเศษของฮีตปั๊มอยุ่ที่สามารถสร้างความร้อนได้มากกว่าพลังงานที่ใช้ไปถึง 5 เท่า ฮีตปั๊มจึงถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานแห่งอนาคต เพราะสามารถนำพลังงานความร้อนจากอากาศหรือแหล่งอื่นๆ รอบตัวมาใช้สร้างความร้อนหรือความเย็นได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยภายในเล่มนี้ยังเรียบเรียงใช้ภาษาที่ทำให้คุณเข้าใจได้ง่าย และพูดถึงหลักการพื้นฐานตลอดจนถึงการประยุกต์ต่างๆ ทั้งการใช้งานในเครื่องปรับอากาศไปจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆ ทั้งนี้หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังไม่เปลืองค่าใช้จ่ายและยังเป็นมิตรกับธรรมชาติอีกด้วย ทำให้ฮีตปั๊ม เป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณ ด้วย...

200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
เคยมีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตย” คือ คำที่สวยหรูทว่าสำส่อน เนื่องจากคำๆ นี้เดินทางบนถนนแห่งกาลเวลาโดยมีผู้คนยื้อแย่งกันมอบความเห็นต่างๆ นาๆ ให้โดยตลอด รวมทั้งบ่อยครั้งยังถูกฉกฉวยนำไปใช้เป็นเครื่องอำพรางความวิปริตของระบอบเผด็จการที่มีการเลือกตั้ง ประชานิยม หรือกระทั่งทรราชย์เสียงข้างมากในสังคม   หนังสือนี้ เขียนโดย "เบอร์นาร์ด คริก" ศาสตราจารย์ด้านการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์เบ็ก (แปลโดย อธิป จิตตฤกษ์) ที่จะพาผู้อ่านไปสำรวจประชาธิปไตยผ่านประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและโรม มาจนถึงการปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศส รวมถึงสะท้อนวิวัฒนาการของมันผ่านนักคิดทรงอิทธิพลต่างยุคต่างสมัย ตั้งแต่ เพลโต, อริสโตเติล, แมคเคียเวลลี, รุสโซ, ล็อค, ต็อกวิลล์ ครอบคลุมไปจนถึง...
2 (2)


250.00 บาท 225.00 บาท
2 (2)

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "โภชนาการ" เริ่มตั้งแต่ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ ภาวะและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้สนใจควรศึกษา เรียบเรียงโดย "สิริพันธุ์ จุลกรังคะ" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   314 หน้า ...

230.00 บาท 195.50 บาท

สถานะ:
หนังสือ  "จำลองการทำงานและออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Circuit Wizard"  เล่มนี้ได้ทำการนำเสนอโปรแกรมที่ใช้ออกแบบวงจรของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้วยังเป็น   โปรแกรมที่สามารถแสดงผลการทำงานของวงจรได้อีกด้วยและภายในโปรแกรมก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นที่น่าสนใจ เสมือนกับอุปกรณ์ของจริงที่จะทำให้ผลของการจำลองวงจรออกมาได้อย่างสมบูรณ์   แบบ และที่สำคัญจุดเด่นของโปรแกรมนี้ยังได้มีการอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดให้ทำตามได้จริง ในการใช้งานง่ายต่อการเข้าใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทั้งมือใหม่และผู้ต้องการศึกษาไม่ควร   พลาด ...

185.00 บาท 157.25 บาท

สถานะ:
- ทำไมเกิดหยดน้ำในกระทะร้อนจี๋ - เฮลิคอปเตอร์ ลอยตัวขึ้นและหยุดกลางอากาศได้อย่างไร - เปิดเผยนวัตกรรมเครื่องบินล่องหน - รังสีเอ๊กซ์มีคุณและโทษกว่าที่คิด - ถ้าน้ำแข็งขั้วโลกละลายหมด จะเกิดน้ำท่วมแผ่นดินจริงหรือ - วงแหวนดาวเสาร์ไม่ได้บางใสเหมือนในรูปภาพ - ทำไมแต่ละวันเราเห็นดวงจันทร์มีขนาดไม่เท่ากัน - กฎแรงโน้มถ่วง ทำให้วัตถุเคลื่อนที่รอบโลกได้ - 1 กิโลกรัม, 1 เมตร,  1 วินาที  คิดค้นขึ้นมาอย่างไร  ฯลฯ      ข้อสงสัยเหล่านี้ ไขความกระจ่างได้โดย “ฟิสิกส์” องค์ความรู้ที่ช่วยให้มนุษย์ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลมาตลอดหลายศตวรรษ จากเรื่องธรรมดสามัญจะกลายเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เมื่อวิเคราะห์ในมุมวิทยาศาสตร์  เรื่องลึกลับแปลกประหลาดก็สามารถแปรผั...

200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 90.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
159.00 บาท 143.10 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024