การเมือง


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
หากใครที่เคยได้อ่านเรื่องราวของราชทูตไทยที่ได้ไปเมืองลอนดอน ที่หม่อมราโชทัยแต่ง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักเรียนผู้ที่เรียนภาษาต่างประเทศในชั้นหลัง ถ้าไม่รู้ฐานะของหม่อมราโชทัย ก็ไม่น่าจะเห็นราคาตามสมควรของหนังสือเล่มนี้ บางทีอาจจะมีผู้ยิ้มเยาะว่าหม่อมราโชทัยนั้น ช่างไปเอาของจืดๆ มาแต่งพรรณนาทำไมกัน ดูแล้วก็กลายเป็นวิจิตพิสดารและเต็มไปด้วยความพิศวงงงงวย ผู้ที่คิดเห็นหรือกล่าวเช่นนี้ ต้องนึกถึงฐานะของหม่อมราโชทัยว่า เมื่อท่านแต่งหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมานั้น เป็นเวลาแรกที่ประเทศไทยได้พบเห็นของเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าอ่านด้วยการรู้เช่นนี้ ข้าพเข้าเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงจะเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่า หม่อมราโชทัยได้สามารถแต่งให้พรรณาดีมิใช่น้อย ถึงแม้จะใช้ถ้อยคำแบบเก่าๆ เพราะคำใหม่ที่เราใช้กันในปั...
170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ถ่ายทอดในรูปของ "งานนิพนธ์" โดยผู้เขียน "รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต กำเนิดศิริ" ได้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทูตสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้ที่ศึกษามีความเข้าใจลักษณะการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูต และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในยุโรปในช่วงเวลาดังกล่าวได้ลึกซึ้งขึ้น และประการต่อมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป ที่สนใจในด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นที่ภูมิภาคยุโรปเป็นหลัก... (ส่วนหนึ่งจาก 'คำนำ') ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามเรื่องเหล่านั้นไปด้วยกันในหนังสือ "ประวัติศาสตร์การทูตตั้งแต่การประชุม ที่กรุงเวียนนา ค.ศ 1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ.1947" เล่มนี้   368...
350.00 บาท 297.50 บาท

สถานะ:
328 หน้า   สารบัญ - ว่าด้วยปัญหาเจ้าพ่อ - ฆ่ากันในวงการธุรกิจ - เจริญ สิริวัฒนภักดี ตำนานเหล้าการเมือง หงส์กระหายเลือด!! - ชม้อย ทิพย์ใส วีรสตรีหรือซาตานกันแน่! - เอกยุทธ อัญชันบุตร ดินที่ถูกปั้นให้เป็นดาว แล้วก็กลายเป็นธุลี - วิชัย มาลีนนท์ คนขี่หลังเสือ - กำนันทรง - อารีย์ ชุ้นฟุ้ง เจ้าพ่อน้ำตาล "วังขนาย" - สุกรี โพธิรัตนังกูร เจ้าพ่อสิ่งทอ - สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง I shall Return ...
250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 6 ปีรัฐประหาร 2549 "อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ" ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้รวบรวมบทความที่ได้เขียนลงหนังสือพิมพ์และแสดงความคิดเห็นในสถานที่ต่างๆ ซึ่งได้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นการต่อสู้ระหว่าง "อมาตยาธิปไตย" กับ "ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย" อันเป็นคู่ความขัดแย้งสำคัญที่มีบทบาททางสังคม โดยบทความเหล่านี้รวบรวมจากบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 -  มิถุนายน 2555 ในหนังสือ "รวมบทความ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ" เล่มนี้ 268 หน้า   สารบัญ - ความขัดแย้งภายในองค์กรและความขัดแย้งในหมู่ประชาชน - จริง, เท็จ:ท่วงทำนองของฝ่ายประชาชน - ทำไมประชาธิปัตย์จึงพ่ายแพ้การเลือกต...
100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
หนังสือนี้อธิบายเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นไทย โดยเริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ข้อเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพิ่มเติม นำเสนอด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมบทสรุปที่สั้นกระชับ และคำถามทบทวนความรู้ในแต่ละบท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องกาศึกษาการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน 250 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น บทที่ 2 การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ บทที่ 3 พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย บทที่ 4 การปกครอง...
220.00 บาท 187.00 บาท

สถานะ:
หนังสือนี้มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) ซึ่งเน้นการบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย กัลยา แซ่อั้ง, หทัยชนก ศิริวัฒนกุล, สมใจ สังข์แสตมป์, ดร. ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์, ดร. ทวิดา กมลเวชช, รศ.ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ, ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล และ รศ.ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ โดยเนื้อหาในเล่มได้แสดงให้เห็นตั้งแต่การทำความรู้จักกับการบริหารปกครองสาธารณะ นโยบายสาธารณะในบริบทการบริหารปกครอง การบริหารปกครองกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายสิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบราชการไทย การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ และจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีดัชนีท้ายเ...
350.00 บาท 297.50 บาท

สถานะ:
ขอเชิญคุณผู้อ่านพบกับเรื่องราวอันเข้มข้นของ "สุดยอด 28 นายกรัฐมนตรี" ไทย ที่สร้างประวัติศาสตร์ ตำนาน สงคราม หรือ การเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นประเทศไทย ลึก ล้วง ลับ กับยุทธศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง การปกครอง และการบริหารประเทศของทุกคณะรัฐบาล ในแต่ละยุคสมัย ใครเกิด? ใครดับ? ใครลุก? ใครล้ม? และใครรับ? นี่คือเบื้องลึก เบื้องหลัง ที่ต้องอ่าน เก็บ สะสม เป็นประวัติศาสตร์ของชาติ อย่างตรงไปตรงมา ในทุกบทบาทการเมือง ทุกการดำรงตำแหน่ง ทุกผลงานที่สำคัญ ของทุกนายกรัฐมนตรีในแต่ละรัฐบาล มาร่วมลึก ล้วง ลับ...ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยตัวคุณเอง!   406 หน้า     สารบัญ - การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ - นา...
250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
...
135.00 บาท 114.75 บาท

สถานะ:
โครสร้างนิยมและสัญวิทยาที่ผู้เขียน "รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร" กล่าวถึงในงานศึกษา "สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษารัฐศาสตร์" นี้ อยู่ในกรอบที่สามารถนำมาใช้ในลักษณะที่แตกต่างและวิพากษ์ท้าทายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์เรื่องสัญญะ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ รวมตลอดถึงการอ่านและการวิเคราะห์ตัวบท การที่เราจะสามารถทำความเข้าใจงานวิชาการที่ใช้วิธีการหาความรู้แบบหลังสมัยใหม่นิยม/หลังโครงสร้างนิยมได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะผู้อ่านมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจรากฐานความคิดเหล่านี้ร่วมด้วยนั่นเอง   416 หน้า     สารบัญ - แฟร์ดิน็องด์ เดอ โซซูร์ กับพัฒนาการของวิธีการหาความรู้แบบโครงสร้างนิยม (Ferdinand de Saussure and the Developm...
350.00 บาท 297.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้  "ดร.ประทวน วินนิจ" และ "ดร.ทรงคุณ จันทจร" ผู้เขียนตั้งใจจะสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหนุ่มสาวโรงงาน ภายใต้กระแสระบบทุนนิยมที่ถาโถมรุนแรงในยุคโลกาภิวัตน์ โดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ นอกจากหยุดที่ตัวเราเองเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นเพียงบางช่วงบางตอน บางแง่มุมของหนุ่มสาวจากต่างจังหวัด ที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเพื่อตามหาฝันของตัวเอง แต่มันคือชีวิตจริงของพวกเขาชาวโรงงาน ที่หลายคนอาจไม่เคยรับรู้ ซึ่งผู้เขียนพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ภาษาง่ายๆ สลับกับคำถามไถ่ไปตามประสาหนุ่มสาวโรงงานนั่งคุยกัน หวังว่า "ไปตายเอาดาบหน้า" หนังสือที่บรรจุเรื่องราว ความหวัง ความฝัน ชีวิตจริงของชาวโรงงาน เล่มนี้จะสามารถสื่อสารเนื้อหาสาระอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างคน...
165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการเมืองภาคประชาชนในฐานะองค์ประกอบใหม่ของระบอบประชาธิปไตยมากกว่าจะลงสู่รายละเอียดในปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ เช่นปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต ปัญหาความเสื่อมทรุดของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม หรือปัญหาความยากจนโดยรวม สิ่งที่เป็นคำถามหลักคือการเมืองภาคประชาชนมีฐานะความชอบธรรมอยู่ตรงไหนในระบอบการเมืองการปกครองไทย และสามารถแสดงบทบาทสนองจุดหมายอะไรได้บ้างในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ 348 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 ปัญหาประชาธิปไตยในประเทศไทย : ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังคม บทที่ 2 ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อรัฐไทยและระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย บทที่ 3 ก...
250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
"มลายู" เป็นชนชาติหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีคนต่างชาติพันธ์ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียเป็นชาวมลายู และนับถือศาสนาอิสลาม ในอดีตที่ผ่านมา จนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในมาเลเซีย เนื่องจากมีการกีดกันทางศาสนา เชื้อชาติ ระหว่างชาวมลายูกับชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากในประเทศมาเลเซีย จึงกลายเป็นปมชนวนทำให้เกิดความบาดหมางกันขึ้น สุดท้ายกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ  หนังสือเรื่องนี้ เขียนโดย "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช" โดยเนื้อหาในเล่มได้อธิบายถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงของชาวมลายูด้วยกัน ด้วยการเข้าห่ำหันประหัตประหารฝ่ายตรงกันข้าม ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่ง ถึงความเกี่ยวพันทางสังคมในชาติพันธุ์หนึ่ง "หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช" ได้ติดตามเร...
180.00 บาท 162.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ได้ "อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์" ได้รวบรวมขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัส ความหมายของความเป็นญี่ปุ่น ลึกซึ้งขึ้นกว่าที่เคยเป็น เเละต้องการมีส่วนในการทำให้ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่นที่มีความผูกพันกันเเละมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต เเละให้ภาพความซับซ้อนของญี่ปุ่นได้อย่างกระจ่างแจ้ง พอเป็นฐานสำหรับคนทั่วไป และผู้สนใจญี่ปุ่นจะใช้เป็นบันไดขั้นแรกเพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ละเอียดลึกซึ้งเองในภายหน้า 192 หน้า   สารบัญ - มรดกทางประวัติศาสตร์ - เศรษฐกิจญี่ปุ่น - ความเปลี่ยนแปลงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ - ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจญี่ปุ่น : ธุรกิจขนาดเล็ก - การเมืองญี่ปุ่น - การเมืองของพรรคเสรีประช...
1 (1)
165.00 บาท 140.25 บาท
1 (1)

สถานะ:
การลอบสังหารประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นับตั้งแต่ประธานาธิบดี "อับราฮัม ลินคอล์น" เป็นต้นมา... เกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหารสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกเหล่านี้? อำนาจที่เหนืออำนาจมาจากไหน? ใครเป็นผู้ลงมือกระทำ? หลากหลายคำตอบหรือข้อสรุปของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปิดเผยออกมา เราไม่อาจฟันธงได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง! แต่หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบสังหารครั้งสำคัญๆ ที่ทำให้ประธานาธิบดีคนแล้วคนเล่าต้องเสียชีวิต รวมไปถึงการวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีครั้งอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์หลังจากอ่านข้อมูลต่างๆ ในเล่มนี้ได้ว่า อะไรคือเบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายแรงเหล่านั้น!? 208 หน้า สารบัญ - ลอบสังหาร อับราฮัม ลินคอล์น Abraham...
1 (1)
160.00 บาท 144.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
...
55.00 บาท 49.50 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
รีวิวจากบรรณาธิการ batorastore.com พม่าเสียเมือง ผู้เขียน – มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พม่าเสียเมือง เรื่องราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองพม่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่ง โดยได้เรียบเรียงมาจากบันทึกของชาวอังกฤษที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นหลายเล่ม ทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนมธรรมเนียม ประเพณี และราชการในกรุงอังวะ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย แอดมินได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาก่อนที่อังกฤษจะเข้ายึดครองพม่า และได้ยินกิตติศัพท์ความร้ายกาจของพระนางศุภยลัตและพระมารดา รวมไปถึง ความไม่เอาไหนของ พระเจ้าสีปอ ที่ให้มเหสีจูงจมูก จนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมในพระราชวัง ที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงจนปัจจุบันมาอย่างคร่าวๆ ตามสารคดีต่าง (ตอนนั้นไม่ได้ใส่ใจจะฟังเท่าไหร่)   จนได...
160.00 บาท 144.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนเพื่ออธิบายว่าภาพวาดมีความจริงหรือไม่! แต่เป็นการอธิบายแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ของนักปรัชญา พร้อมๆ กับวิจารณ์แนวคิดดังกล่าว โดยที่ "สุนทรียศาสตร์" มาจากภาษาสันสฤตว่า "สุนทรียะ" ซึ่งแปลว่า "งาม" ในขณะที่ "ศาสตร์" แปลว่า "วิชา" เมื่อรวมความแล้วจึงแปลได้ว่า "วิชาที่ว่าด้วยสิ่งสวยงาม" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Aesthetics" โดยศัพท์คำนี้เกิดจากนักปรัชญาเหตุผลนิยมชาวเยอรมันชื่ออเล็กซานเดอร์ ก็อทท์ลีบ โบมกาเทน Alexander Gottieb Baumgarten ที่สร้างคำมาจากภาษากรีกว่า Aisthetikos ซึ่งแปลว่า "รู้ได้ด้วยผัสสะ"   352 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 แดร์ริดาและการคืนรองเท้าให้กับฟานก็อก บทที่ 2 คำอธิบายและข้อวิจารณ์เบื้องต้นต่อการรื้อสร้าง บทที่ 3 ไฮเด็กเกอร์ก...
320.00 บาท 272.00 บาท

สถานะ:
"มนุษย์เกิดมาเสรี แต่ถูกพันธนาการอยู่ทั่วทุกแห่งหน" ผู้เชื่อว่าตนเป็นนายคนอื่นกลับเป็นทาสเสียยิ่งกว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไร? ข้าพเจ้าเชื่อว่าตอบคำถามนี้ได้ "เมื่อประชาชนถูกบังคับให้เชื่อฟัง เขาก็เชื่อฟัง เขาย่อมทำดีแล้ว แต่ทันทีที่เขาสลัดแอกทิ้งไปได้ เขาก็สลัดมันทิ้ง เขาทำได้ดียิ่งขึ้น เพราะสิทธิที่เขาใช้เพื่อเอาเสรีภาพคืนมานั้น ก็เป็นสิทธิเดียวกันกับที่ถูกใช้เพื่อแย่งมันไปจากเขา จะพูดว่าประชาชนมีสิทธิที่จะเอาเสรีภาพของตนคืนมาก็ได้ หรือจะบอกว่าไม่มีใครมีสิทธิแย่งมันไปก็ได้เหมือนกัน แต่ระเบียบสังคมเป็นสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นฐานของสิทธิอื่นๆ ทั้งมวล ทว่าสิทธินี้ไม่ได้มาจากธรรมชาติ มันเกิดจากการตกลงร่วมกัน เราจึงจำเป็นต้องรู้ว่าข้อตกลงเหล่านั้...
1 (1)
245.00 บาท 208.25 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นจิตสำนึกรับรู้ของผู้คนต่อประเด็นความไม่เป็นธรรม เนื้อหาโดยมากปราศจากข้อสรุปหรือทางออก และยังเต็มไปด้วยจุดอ่อนและความบกพร่องทางความคิด ความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ หาใช่ความผิดพลาดของนักเขียน หากเป็นความตั้งใจและความรับผิดชอบของคณะทำางานกลุ่มแกนขับเคลื่อนเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคมโดยตรง โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการถกเถียงแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของเนื้อหาและเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาร่วมของสังคมที่ดียิ่งขึ้น ในยุคสมัยของปัจเจกชนนิยมนี้ ผู้คนจำานวนมากฝ่ายต่างก็เรียกร้องหาความเป็นธรรม โดยเฉพาะความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงการหวนกลับมารู้สึกสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ในสังคม ภารกิจการถมช่องว่างความเหลื่อมล้ำเพื่อ...
199.00 บาท 169.15 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย "ธิติ ธาราสุข " ผู้ทำการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า หรือ 'Gold Futures' พร้อมทั้งการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค และสอนการใช้หลักจิตวิยามาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ตลาด รวมไปถึงกลยุทธ์ในการซื้อขาย Gold Futures หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนใน Gold Futures และเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการหาความรู้เพื่อนำไปขยายผลการลงทุนให้งอกเงยยิ่งขึ้น ด้วยความเสี่ยงที่น้อยที่สุด เนื้อหาภายใน GOLD FUTURES ฉบับนักเก็งกำไร" ถ่ายทอดด้วยวิธีการที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้นักลงทุน หรืิอผู้สนใจ สามารถเข้าใจวิธีการซื้อขายได้ง่าย ผ่านการนำเสนอ 120 หน้า   ...
150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
เคยมีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตย” คือ คำที่สวยหรูทว่าสำส่อน เนื่องจากคำๆ นี้เดินทางบนถนนแห่งกาลเวลาโดยมีผู้คนยื้อแย่งกันมอบความเห็นต่างๆ นาๆ ให้โดยตลอด รวมทั้งบ่อยครั้งยังถูกฉกฉวยนำไปใช้เป็นเครื่องอำพรางความวิปริตของระบอบเผด็จการที่มีการเลือกตั้ง ประชานิยม หรือกระทั่งทรราชย์เสียงข้างมากในสังคม   หนังสือนี้ เขียนโดย "เบอร์นาร์ด คริก" ศาสตราจารย์ด้านการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์เบ็ก (แปลโดย อธิป จิตตฤกษ์) ที่จะพาผู้อ่านไปสำรวจประชาธิปไตยผ่านประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและโรม มาจนถึงการปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศส รวมถึงสะท้อนวิวัฒนาการของมันผ่านนักคิดทรงอิทธิพลต่างยุคต่างสมัย ตั้งแต่ เพลโต, อริสโตเติล, แมคเคียเวลลี, รุสโซ, ล็อค, ต็อกวิลล์ ครอบคลุมไปจนถึง...
2 (2)
250.00 บาท 225.00 บาท
2 (2)

สถานะ:
หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวและข้อคิดทางประวัติศาสตร์ของ"จิตร ภูมิศักดิ์" (นักคิดคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย) โดยหนังสือเรื่องนี้นับเป็นเรื่องเด่นที่มีลักษณะแตกต่างจากการเขียนแบบเรียนหรือเอกสารประกอบวิชาประวัติศาสตร์ที่เคยมีคนทำกันมา "จิตร" ได้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์แบบใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทยขณะนั้น คือ ได้ศึกษาวิเคราะห์ตามแนวทางของมาร์กซิสต์ (Marxist) ที่ไม่มีนักวิชการไทยรุ่นก่อนจิตร ภูมิศักดิ์เคยทำมาก่อน และแน่นอนจุดยืนในการวิเคราะห์ของเขาอยู่ที่มวลชน เนื้อหาสาระจึงต่างกับแนวคิดของประวัติศาสตร์ฝ่ายศักดินามาก นี่คือหนังสือที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น "หนังสือต้องห้าม" แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นหนังสือที่คุณค่า เป็นหนังสือ 1 ใน 100 เล่มที่ "คนไทยควรอ่าน" ขอเชิญท่านผู้อ่าน ผู้สนใจทุกท่านมาร่วมเ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 70.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View

165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนนับล้านคนมีส่วนร่วมในการร่าง นั่นก็เท่ากับว่า ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เป็นผู้สร้างหลักเกณฑ์ในการปกครองบ้านเมืองด้วยตนเอง และแน่นอนว่าประชาชนจะต้องเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ไว้ให้ได้ใช้ ได้ปฏิบัติตามกันอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างจีรังยั่งยืนตลอดไป โดย "เดโช สวนานนท์" ผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้ ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ตรงที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร เขียนหนังสือจิตวิทยาการเมืองขึ้นไว้สักเล่มหนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการศึกษาแขนงวิชาพฤติกรรมทางการเมืองให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป   328 หน้า     สารบัญ - ก-อ -...
175.00 บาท 148.75 บาท

สถานะ:
หนังสือ "จีนในกระแสโลกาภิวัตน์" (China and Globalization) เรื่องนี้ เรียบเรียงโดย "วรศักดิ์ มหัทธโนบล" 190 หน้า ...
150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับระบบสังคมของฝรั่งในสมัยโบราณ หรือ ฟิวดัล ซึ่งเป็นบทความที่ "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช" ได้เขียนเอาไว้เมื่อ พ.ศ. 2500 ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน   ระบอบการเมืองที่เรียกว่า “ศักดินา” นี้ แท้จริงแล้วเป็นมาอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง? หนังสือเรื่องนี้จะมีคำตอบให้กับคุณผู้อ่าน นอกจากจะทำให้เข้าใจ และได้รับความกระจ่างในเรื่องระบอบศักดินาแล้ว ยังจะนำไปสู่ความเข้าใจในระบบสังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันด้วย   176 หน้า ...
140.00 บาท 126.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หากคุณกำลังสงสัยว่าใครคือผู้มีอำนาจตัวจริงในสังคมไทย หากคุณอยากรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรภายใต้ความขัดแย้ง หากคุณกำลังแสวงหาความหมายของสันติภาพและประชาธิปไตย หนังสือเรื่องนี้ คือ หนังสือที่เหมาะสมกับคุณอย่างยิ่ง! ขอเชิญนักอ่านทุกท่านมาร่วมเดินทางค้นหาคำตอบของคำถามข้างต้น ไปกับ "หยดน้ำในกองไฟ" หนังสือเกี่ยวกับสังคมเเละการเมือง "เล่มเเรก" ของ "นิ้วกลม"  สราวุฒิ เฮ้งสวัสดิ์    176 หน้า     สารบัญ - เสียงนกหวีดที่อยากได้ยิน - ยึดหลักการมิใช่บุคคล - ทีมประชาชน ทีมที่ขอเชียร์ - ผู้มีอำนาจตัวจริง - ร้านตัดผมที่ไม่มีเสียงนกหวีด - ตั้งวง : ตื่นเถิดชาวไทย - อ่านฮอร์โมน - ไม่น่าเชื่อ - สนทนาดีกว่าขียน - กำปั้น...
160.00 บาท 144.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวที่สำคัญของการ "คอร์รัปชั่น" เพื่อการจัดการที่ถูกทาง โดย "บรรยง พงษ์พานิช" และ "ธนกร จ๋วงพานิช" ผู้เขียน อธิบายให้คุณผู้อ่านเริ่มทำความรู้จักประเด็น "มายาคติของคอร์รัปชั่น" และ "ธรรมชาติของคอร์รัปชั่นโดยทั่วไป" เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะต่อต้านในเบื้องต้น พร้อมอธิบายปรากฏการณ์คอร์รัปชั่นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การจำนำข้าว การนำเข้ารถหนีภาษี การโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบอนุญาต ร.ง 4 กรณีทุจริตรถดับเพลิง และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นได้อธิบายเรื่องราวของสถาบัน กฎระเบียบ หรือมาตราการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ประสบความสำเร็จจากนานาประเทศ เพื่อให้เห็นว่าเมื่อคนเราเข้าใจธรรมชาติของคอร์รัปชั่นแล้ว ก็อาจแต่งเติมปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่...
1 (1)
200.00 บาท 180.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
เมื่อนักสืบเศรษฐศาสตร์อย่าง "ทิม ฮาร์ฟอร์ด" (Tim Harford) ขออาสาพาคุณผู้อ่านออกเดินทางเพื่อคลี่คลายปริศนาในชีวิตประจำวัน ที่หลายคนยังงุนงงสงสัย แต่ไม่รู้จะหาคำตอบจากที่ไหน และบางเรื่องอาจไม่กล้าถามใครสักคน ปริศนาที่เขาเลือกมาสืบเค้ามูลมีหลากหลาย ตั้งแต่ปรากฏการณ์ร้านกาแฟที่ผุดขึ้นมาทั่วทุกหัวระแหง เทศกาลลดกระหน่ำตามห้าง การต้อนรับผู้โดยสารชั้นประหยัดอย่างเสียไม่ได้ของสายการบิน ไปจนกระทั่งปัญหาความยากจนและคอร์รัปชั่นในประเทศกำลังพัฒนา ความเจริญรุดหน้าของจีนในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา และอื่นๆ อีกมากมาย หากใครที่เคยคิดว่าเศรษฐศาสตร์เป็นยาขม ขอเชิญมาอ่านหนังสือ "นักสืบเศรษฐศาสตร์ : The Undercover Economist" เล่มนี้แล้วอาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิด เพราะฮาร์ฟอร์ดได้อธิบายสิ่งต่างๆ อย่างเข้าใจไ...
230.00 บาท 195.50 บาท

สถานะ:
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งและการซื้อเสียงมิใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย หากสามารถสืบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่สมัยกลางทศวรรษ 2510 ที่เริ่มมีบรรยากาศการเมืองแบบเปิดกว้างมากขึ้น หลังจากที่ประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำของระบอบเผด็จการทหารมาเป็นเวลานาน นักวิชาการโดยเฉพาะสาขารัฐศาสตร์เริ่มตื่นตัวสนใจศึกษาสิ่งที่เรียกว่า “พฤติกรรมของผู้เลือกตั้ง” เพื่ออธิบายและคาดการณ์แบบแผ่นทั่วไปของการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศรวมถึงนักกฎหมายจำนวนหนึ่งที่สนใจศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง การศึกษาในแนวทางนี้ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนและผกผันของการเมืองไทย ที่สถาบันประชาธิปไตยและกระบวนการเลือกตั้งถูกทำให้สะดุดหยุ...
230.00 บาท 195.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่นำเสนอข้อเท็จจริงอันลึกลับเกี่ยวกับเส้นทางเดินของความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อ CTX 9000 ที่แสดงให้เห็นถึงการล็อกสเปค ความผิดปกติของการซื้อผ่านบริษัทตัวแทนแทนการซื้อตรงมีการตีแผ่ขบวนการและตัวละครที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขกฎระเบียบ สัญญาเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม "ศิริโชค โสภา" ได้ตีแผ่ทั้งเบื้องลึกและเบื้องหลังอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณผู้อ่านรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมนักการเมือง พ่อค้านักธุรกิจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายการเมืองใดๆ ในหนังสือ "จับตาคนโกงชาติ" เล่มนี้   144 หน้า ...
1 (1)
175.00 บาท 148.75 บาท
1 (1)

สถานะ:
ศาสนาใหญ่ที่สุดในโลกศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาคริสต์ ศาสดาคือพระเยซู ซึ่งเป็นยิว ผู้เริ่มลัทธิใหญ่อีกลัทธิหนึ่งในโลกคือลัทธิคอมมิวนิสต์ ชื่อคาร์ล มาร์กส์ ก็เป็นยิว เมื่อชนชาติยิวได้แสดงความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในประวัติของโลกอย่างนี้ ก็น่าจะลองศึกษาดูบ้างว่า คนพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มาจากไหน และมีประวัติเป็นมาอย่างไร "ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช" ได้เขียนและเรียบเรียงเรื่องราวดังกล่าวมาไว้ในหนังสือ "ยิว" เล่มนี้ ขอเชิญคุณผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ น่าค้นหา มาทำความเข้าใจ "ยิว" ไปพร้อมกัน !! ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 2 รายการ
ตั้งแต่ราคา 100.00 บาท ถึง 189.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View

220.00 บาท 198.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือ "Pre Modern" เรื่องนี้ เป็นการเขียนในลักษณะของ "การเล่าเรื่อง" ทำนองเล่าสู่กันฟังให้รู้ว่าผู้คนในโลกโบราณเขาคิดทำอะไรไว้ และมันสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร? ความสัมพันธ์ระหว่างเราในปัจจุบันกับคนโบราณจะเปรียบได้กับ "คนแคระบนบ่ายักษ์" อย่างที่ Bernard de Chatres กล่าวไว้ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 หรือจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ Pascal ได้กล่าวไว้ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 นั่นเอง เรียบเรียงโดย "รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร" ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   256 หน้า   สารบัญ - ขอเพียงเเบบกรีกๆ - ว่าด้วยเรื่องอะไรที่คล้ายๆ ดิสคอร์ส ในสมัยกรีกโบราณ - ทรราช อดีต ปัจจุบัน - การให้สถานะความเป็นพลเมื...
1 (1)
185.00 บาท 157.25 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอในลักษณะของรายงานการวิจัยถึงสภาวการณ์ของโลกในยุคหลังสงครามเย็น ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างอำนาจและการบริหารจัดการ รวมไปถึงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงของประวัติศาสตร์สงครามโลกมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่ม "รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร" (ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ "รัฐ" และ "ชาติ" ออกเป็นลำดับขั้นตอน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับทำความเข้าใจด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีบทสรุปที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์การเมือง รวมไปถึงใช้เป็นคู่มือในการศึกษาขั้นต่อไปได้เป็นอย่างดี ในหนังสือ "รัฐ-ชาติ กับ (ความไร้) ระเบียบโล...
290.00 บาท 246.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่จะช่วยเปิดพื้นที่ทางความคิดในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ให้กับคุณ โดย "รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร" พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้กับการแสดงความไม่เห็นด้วย เห็นไม่ตรงกันทางการเมืองท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยที่เพรียกหาแต่ความสมานฉันท์และความเห็นพ้องต้องกัน แทนที่จะลดความไม่เสมอภาคและความอยุติธรรมต่างๆ ในสังคมอย่างที่ร็องซีแยร์เสนอไว้ เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง 120 หน้า   สารบัญ - การเมือง - การไม่เห็นด้วย - การเมืองของสุนทรียศาสตร์ - การเมืองของวรรณกรรม - บทสรุป : สุนทรียศาสตร์กับการเมือง ...
1 (1)
150.00 บาท 127.50 บาท
1 (1)

สถานะ:
ผลพวงจากการหยุดยั้ง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม นำไปสู่การยุบสภา และการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 และรอการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ วิกฤตการเมืองรอบนี้จะนำไปสู่ทางรอดหรือทางตันของประเทศไทย รวมข้อเขียนวิเคราะห์การเมืองเล่มนี้ รวบรวมประเด็นสำคัญที่ผ่านมา ทั้งเรื่องปฏิรูปการเมือง ยุทธวิธีบริหารการชุมนุม ความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทย บทบาทของกองทัพต่อการเมือง สิทธิความเป็นพลเมืองในหลังการสร้างวาทกรรม "คนไทยเท่ากัน"  นอกจากความรู้ความเข้าใจต่างๆ ยังมีข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ และนักเขียนชื่อดัง 11 ท่าน เช่น นิธิ เอียวศรีวงศ์ วีรพงษ์ รามางกูร ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ที่จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านเปิดมุมมองความคิด จากบทสะท้อนทัศนคติต่างๆ เหล่านั้นร่วมกันในหนังสือ "เสียงนกหวีดปฏ...
120.00 บาท 114.00 บาท

สถานะ:
เขียนโดย "ส.อ. ประสิทธิ์ แก้วอินทร์" (ทับ.องค์ดำ) 240 หน้า ...
220.00 บาท 187.00 บาท

สถานะ:
ในยุคที่สังคมโลกกำลังถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยมและพลังงานแห่งเทคโนโลยีด้านต่างๆ ก็มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้การติดต่อสัมพันธ์กันของมนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น จากปรากฎการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องยากที่สังคมของมนุษย์จะสามารถที่จะรูได้อย่างชัดแจ้งว่า ใคร? คือมิตรที่แท้จริง และใคร? คือศัตรู่แท้จริง เนื้อหาในเล่มนี้จะช่วยทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจในหลักของความเป็นมิตรและศัตรู โดยเฉพาะระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ระดับรัฐ ระหว่างรัฐ และอีกหลากหลาย ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พร้อมกับได้แสดงวิถีทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ามกลางความขัดแย้งได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในหนังสือ "ศัตรูแห่งรัฐ : Enemy of State" เล่มนี้  เรียบเรียงโดย "S.S. Anacamee" (เอส.เอส. อนาคามี)   500 หน้า   ...
385.00 บาท 327.25 บาท

สถานะ:
ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว กับเมืองไทยมากว่า 20 ปี แต่ก็ยังไม่เคยเห็นเมืองสยามยุคไหน ที่ผัวเมีย พ่อแม่ พี่น้อง ต้องเลือกสี เลือกข้าง และไม่เคยเห็นการเมืองยุคไหนที่ตกต่ำเหมือนกับในยุคปัจจุบันนี้ ไม่เคยเห็นศักดิ์ศรีของประเทศต้องถูกเหยียดหยามดูหมิ่น และไม่น่าเชื่อว่าลมหายใจของประชาธิปไตยจะรวยรินริบหรี่ขนาดนี้ สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร โปรดติดตามต่อในเล่มได้เลยขอรับท่าน ...
165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวบรวมขึ้น ในวาระครบรอบ 90 ปี แห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปัจจุบัน สมาชิกพรรคได้ขยายจำนวนมากกว่า 80 ล้านคน ทั้งในองค์กรของรัฐห้างร้านบริษัท ชาวนา ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นต่างสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค เพื่อนำประชาชนทั้งประเทศสร้างสรรค์ระบอบสังคมนิยม หนังสือเล่มนี้จึงได้ชี้ประเด็นหลักที่ชี้ให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำทุกสิ่งเพื่อประชาชน ลงลึกถึงประวัติอันรุ่งโรจน์ของพรรค ให้สมาชิกพรรคเเละประชาชนจำนวนมากมาทบทวน ประวัติศาสตร์เเละทำความเข้าใจอย่างถ่องเเท้ว่าเหตุใดประชาชนจีนจึงเลือกพรรคคอมมิวนิสต์จีน สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองจีน ตั้งแต่ 'กำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์ เส้นทางการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ สู่ความรุ่งเรืองของแผ่นดินจีน' 260 หน้า   สารบัญ -...
200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือ "การเมืองของความปรารถนา : The Politics of Desire" เล่มนี้ เป็นการวิเคราะห์ระบบทุนนิยมของ "เดอเลิซ" กับ "กัตตารี" ที่แตกต่างไปจากสำนักมาร์กซิสต์ที่มีภาพลักษณ์ความคิดแบบโครงสร้างสูงต่ำ จัดลำดับชั้น โดยการนำหลักการวิเคราะห์แบบจิตเภท วิธีคิดแบบคนเร่ร่อน การปฏิวัติของความปรารถนา สิทธิที่จะปรารถนา ที่เขาทั้งสองพบว่ามี "ภาพลักษณ์ความคิด" แบบพื้นที่ราบ เส้น การเคลื่อนไหว การไหลเวียน การเชื่อมต่อ และการตัดข้าม ที่ทำให้คนในสังคมนั้นๆ เชื่อมต่อกันได้เปรียงดับพื้นที่ราบขนาดใหญ่ที่ระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์สร้างขึ้นมา ความปรารถนาสำหรับ "เดอเลิซ" กับ "กัตตารี" จึงมีลักษณะที่เรียกว่า "จักรกลของความปรารถนา (The Desiring Machine)" กล่าวคือ เป็นกระบวนการผลิตดังโรงงานที่ไม่มีวันหยุดนั่นเอง 180 หน้า ...
150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
"การเมืองแบบหมาๆ" หนังสือที่ "ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์" ถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเมือง นับตั้งแต่การจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง จนกระทั่งได้ทำงานทางการเมือง พร้อมวิเคราะห์วิจารณ์นิสัยของนักการเมืองเปรียบเปรยกับนิสัยของหมา ว่ามีความต่างและเหมือนกันอย่างไร เพื่อฝากเตือนนักการเมืองที่กำลังกลายเป็นงูเห่า และนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์ ให้ช่วยปฏิบัติตัวเฝ้าประเทศให้เหมือน "หมาเฝ้าบ้าน" ในการทำงานตอบแทนประชาชน 192 หน้า   สารบัญ - การเมืองแบบหมาหมา - จุดเริ่มต้นของความหายนะ...ตั้งพรรคการเมือง - เลือกตั้ง 54 ประชาธิปไตย หรือ "ประชาธิปตังค์" - วันสมัครและ "จับเบอร์" เมื่อระฆังดัง - ป้ายหาเสียง..."นักรบเสาไฟฟ้า" - กระแสสื่อ "นักกระดานโต้คลื่น" - ป...
200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
หนังสือ "จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 :อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตัน (THE TURNING POINT)" เล่มนี้ เรียบเรียงโดย "ฟริตจ๊อฟ คาปร้า" แปลโดย "พระประชา ปสนฺนธมฺโม" และคนอื่นๆ 316 หน้า ...
205.00 บาท 174.25 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้บอกถึงเรื่องราวความเป็นมาแห่ง "กบฏ" ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาจวบจนยุคสมัยปัจจุบัน เปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่สะท้อนสะท้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน น้ำตากับทุกครั้งทุกคราเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "การก่อกบฏ" พร้อมสัมผัสริ้วรอยร่องรอยที่ตราตรึงที่แสนเศร้า ที่เงียบเหงาเเละกินใจที่มิเคยสร่างซา ทำให้รู้เพื่อให้คิดเเละเข้าใจอันฉาบทาจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย เเม้กาลเวลาจะล่วงเลยเต่เหตุการณ์มินิ่งเฉย ยังเวียนวนคนคละอยู่ในความทรงจำเสมอมา "ประเทือง โพธิ์ชะออน" ได้รวบรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้ในหนังสือ "ริ้วรอย...กบฏ แห่ง สยามประเทศ" เหมาะสำหรับทุกท่านที่ใฝ่รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สามารถนำมาอ้างอิง เ...
180.00 บาท 162.00 บาท

สถานะ:
รายงานฉบับนี้เป็นเสมือนคำประกาศต่อสังคมไทยว่า วัฒนธรรมแห่งการปล่อยให้ผู้กระทำผิดที่มีอำนาจลอยนวล และการเหยียบย่ำสิทธิในชีวิตและความเป็นคนจะต้องยุติลงในสังคมไทยเสียที ถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่จะต้องช่วยกันรื้อถอนวัฒนธรรมการเมืองอันน่ารังเกียจที่ครอบงำสังคมไทยนี้ เราขอเน้นย้ำว่า ความจริงและความยุติธรรมมีความสำคัญมากกว่าความปรองดองอันหลอกลวงฉาบฉวย ความจริงและความยุติธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคใหม่ ที่คุณค่าและศักดิ์ศรีของประชาชนทุกชนชั้นต้องได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน   รายงานของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 53 (ศปช.) ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ มีจุดเริ่มต้นจากคนหนุ่มสาวกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ที่ไม่สามารถทำใจนิ่งเฉยกับความรุ...
500.00 บาท 425.00 บาท

สถานะ:
รวบรวมและเรียบเรียงโดย "ดร. คณิน บุญสุวรรณ" อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) พ.ศ. 2540 1092 หน้า ...
1,000.00 บาท 850.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือที่บันทึก บอกเล่าเรื่องราว 33 ปีแห่งวงล้อการเมืองไทย ที่เปรียบวังวนเดิมๆ ที่ในท้ายสุด "ประวัติศาสตร์" ก็กลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้ง เนื้อหาในหนังสือสอดแทรกบทเรียนและอุทาหรณ์ เหมาะสำหรับผู้สนใจในความเป็นไปของบ้านเมืองแบบเจาะลึกและรู้จริง รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล สถิติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และบทวิเคราะห์พัฒนาการของ "ประชาธิปไตยไทย" ในรอบ 33 ปี โดย คณิน บุญสุวรรณ 316 หน้า   ...
200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือรวบรวมบทความของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรื ซึ่งล้วนเป็นบทความที่วิเคราะห์ปัญหารัฐธรรมนูญ   การเมือง และกฎหมายมหาชนของไทยได้อย่างน่าสนใจ ทั้งยังได้นำประสบการณ์ในบางเรื่องของต่างประเทศมาวิเคราะห์ให้ได้ศึกษา สำหรับการทำความเข้าใจต่อบทบาทขององค์กรตุลาการในประชาธิปไตย การวิจารณ์คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวกับการเมือง รวมถึงพระราชอำนาจและบทบาทของกษัตริย์ของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาและพินิจพิเคราะห์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ "พระปรมาภิไธย ประชาธิปไตย และตุลาการ" เป็นอย่างยิ่ง   256 หน้า     สารบัญ 1. องค์กรตุลาการกับประชาธิปไตย 2. อะไรคือ ตัดสิน "ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์...
180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
หนังสือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อพิพากษ์ทฤษฎีทางการเมืองต่างๆ ของคลิฟฟอร์ด เกียทซ์ นักวิชาการด้านมานุษยวิทยาชาวอเมริกันคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อแวดวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาภายในได้นำเสนอข้อวิพากษ์เกี่ยวกับ "ทฤษฎีปรัชญาการเมือง" ที่ปรากฏอยู่ในบทความ "The World in Pieces" ของ "Clifford Geertz" ผู้มีส่วนสำคัญต่อการเกิดข้อถกเถียงต่างๆ ระหว่างปรัชญาการเมืองกับมานุษยวิทยามากมาย และช่วยสร้างความขรุขระ (ทางความคิด) ให้ผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย ได้เดินไปร่วมกันโดยไม่ลื่นล้มคว่ำลง เพราะความมั่นใจในตนเอง (EGO) ที่อาจมีอยู่มากเกินไป รวมทั้งหนังสือ "ข้อวิพากษ์ทฤษฎีการเมืองกระแสหลักของ คลิฟฟอร์ด เกียทซ์" เล่มนี้จะทำให้คุณผู้อ่านเปิดโลกทัศน์ รับเอาแนวความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน และทำให้...
1 (1)
165.00 บาท 140.25 บาท
1 (1)

สถานะ:
"แม้วไม่โม้" นำเสนอเรื่องราวของ "พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร" กับช่วงชีวิตทางด้านกีฬาของเขา นับตั้งแต่วัยละอ่อนเมื่อเป็นหนึ่งในทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่ และผูกพันเรื่อยมาจนปัจจุบันกลายเป็นประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ชิพ ประเทศอังกฤษ โดยผู้เขียน (ฐปน วันชูเพลา) เชื่อมโยง ชื่อเรื่องมาจาก ข่าวคราวที่มีมาโดยตลอด แต่ไม่เป็นความจริง เป็นต้นว่า ในปี 2003 พ.ต.ท. ทักษิณ จะซื้อ ฟูแล่ม พอขึ้นปี 2004 เขาก็บอกอีกว่าจะซื้อ ลิเวอร์พูล แต่พอเรื่องจริงปรากฎขึ้นก็กลายเป็นเรื่องโม้ทั้งสิ้น จนเมื่อมาถึง ปี 2007 คราวนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ซื้อ แมนฯ ซิตี้ จริงๆ จึงทำให้เกิดเป็นชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ว่า "แม้วไม่โม้" !! แล้วเรื่องราวจะดำเนินต่อไป !? ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามร่วมกันในหน...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 94.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View

195.00 บาท

สถานะ:
เขียนโดย "ประภาส ปิ่นตบแต่ง" ปัจจุบัน มีความสนใจถกเถียง แลกเปลี่ยนมิติการเมืองของขบวนการทางสังคมทั้งในส่วนของนักเคลื่อนไหวในขบวนการฯ และมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทางต่างๆ ในวงวิชาการต่างประเทศมีงานเขียนจำนวนมากในเชิงแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งก็มาจากการสังเคราะห์ประสบการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคม แต่ในสังคมไทยดูเหมือนว่า ถกเถียงแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ แม้จะมีอย่างกว้างขวาง แต่ก็ไม่มีงานเขียนมากนัก ดังนั้น หนังสือ ‘แนวการวิเคราะห์การเมืองแบบขบวนการทางสังคม’ โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง ภาควิชากาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่มนี้ จึงมุ่งสำรวจองค์ความรู้การวิเคราะห์การเมืองในแนวการวิเคราะห์แบบขบวนการทางสังคม   สำหรับเนื้อหาส่วนที่ 1 จะเป็นการการสำรวจกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิเคร...
150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความทั้ง 31 ฉบับของ "คณิน บุญสุวรรณ" ที่ได้ทำการวิเคราะห์ และสะท้อนหลักการ ความเห็น พร้อมทั้งการติดตามผลของการใช้รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา   ซึงทำการศึกษาจากกรณีศึกษาที่ได้เกิดขึ้นจริงในระหว่างระยะเวลา 6 ปีของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้   หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 216 หน้า   สารบัญ - รวมพลังทั้งสี่ สู่วิถี "ธรรมภิบาล" - การเข้าถึง "ธรรมาภิบาล" ตามเเนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 - การบริหารงานทางการเมือง - ระบบราชการ : ทำไมต้องปฏิรูป ? - สิทธิเเละเสรีภาพของบุคคล ที่รัฐ องค์กรของรัฐ และองค์กรอิ...
120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเล่มนี้ ได้บันทึก บอกเล่าเรื่องราวทาง "ประวัติศาสตร์การเมือง" ครั้งสำคัญของประเทศไทย เริ่มจากการพลิกขั้วทางการเมือง และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" โดยกองบรรณาธิการข่าวสดได้รวบรวมเรื่องราวตลอด 49 วันในการลงพื้นที่หาเสียง และกลยุทธ์การเลือกตั้งเพื่อกรุยทางสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศไทยคนใหม่ พร้อมประวัติชีวิตส่วนตัว ประวัติการทำงาน ตลอดจนแนวคิดก่อนจะตัดสินใจเข้าสู่เวทีการเมือง ถ่ายทอดเนื้อหาด้วยภาพสี่สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม หลังจากได้อ่านหนังสือนี้แล้วคุณจะได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ นายกฯ ไทยคนที่ 28 และนายกฯ หญิงคนที่ 52 ของโลก 224 หน้า   สารบัญ - ย่างก้าว "ยิ่งลักษณ์" ก่อนถึงวันสร้างประวัติศาสตร์ - น้องเล็ก "ชินวัตร" "ยิ่งรัก-ยิ่งเลิฟ"...
165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ เริ่มต้นขึ้นจากแรงบันดาลใจของผู้เขียน "ฐิตินันท์ ศรีสถิต" ที่รวบรวมจากสิ่งที่พบเห็นเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ด้วยการตั้งคำถามง่ายๆ ว่า ข้าวของมากมายที่รายล้อมตัวเราทุกวันนี้ มันทำให้ดีกรีความสุขของเราพุ่งสูงขึ้นจริงหรือไม่? การเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งของต่างๆ  ไม่ว่าจะในปริมาณหลายหลัง หลายคัน หลายเครื่อง หลายคู่ หลายชุด หลายชิ้น หลายบัตร หลายใบ และหลายต่อมิอะไรอีกนับไม่ถ้วนมันบ่งชี้ถึงอะไรบ้าง เราเคยได้ตั้งสติ คิดทบทวนกันสักครั้งไหม สิ่งของมากมายที่กองสุมตรงหน้า มันก่อให้เกิดความสุขมากมายหรือไม่ หรือทำให้ชีวิตมันวุ่นวายยุ่งเหยิงกันแน่? ขอเชิญคุณผู้อ่านมาร่วมค้นหาคำตอบเหล่านั้นในหนังสือ "น้อยๆ หน่อย" เล่มนี้   272 หน้า     สารบัญ 1....
190.00 บาท 161.50 บาท

สถานะ:
  หนังสือที่จะพาคุณผู้อ่านไปร่วมเปิดทุกมุมมองประชาธิปไตยแบบไทยๆ ตั้งแต่โครงสร้างทางการเมืองยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ (สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์) กับการสถาปนาอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปจนถึงยุคของการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางใหม่ในสังคมสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และความเคลื่อนไหวของ "คนในชนบท" ที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นในยุคปัจจุบันจากโครงสร้างอำนาจของสังคมที่เหลื่อมล้ำ ผู้เขียน "อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์" ได้เรียบเรียง และสืบค้นความเชื่อและความจริงทางประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมให้บางคนเชื่อว่า "1 คน 1 เสียง ไม่เหมาะกับสังคมไทย" ขณะที่บางคนบอกว่า คนเหล่านั้นคงลืมไป หรือไม่ได้มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ทั่วทั้งโลกบอกว่า "เท่าเทียมกัน"  หนังสือ "ป...
140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
นับแต่การก้าวขึ้นมานั่งบัลลังก์ผู้นำประเทศไทยเป็นคนที่ 28 "น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" พยายามที่จะปลดแอกตนเองจากพี่ชาย เพื่อเป็นตัวของตัวเองในระดับหนึ่ง เธอจึงต้องค่อยๆ ก้าวเดินในช่วง 2 ปีแรก ท่ามกลางความหวาดระแวงระหว่างรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับกองทัพหลังการสลายการชุมชุนใหญ่ใน พ.ศ. 2553 แต่กระนั้น สถานการณ์ในช่วงแรกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ได้หนุนให้กองทัพและรัฐบาลมาร่วมงานกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกองทัพบก และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังได้ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (หญิง) อีกด้วย แต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องล่มสลาย เมื่อเกิดกรณี "พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" (เหมาเข่ง / สุดซอย) ขึ้น ถึงแม้ร่างกฎหมายนี้อาจทำให้ทุกคนทุกฝ่ายพ้นผิด แต่ความเกลียดชังที่มีต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ และรัฐบาลมีมากกว่า จึงเกิดศัตรูเก่ามากมาย...
300.00 บาท 255.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักการขั้นพื้นฐานจากพระสูตรสำคัญเพื่อค้นหาพุทธวิธีสร้างสรรค์สังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต เป็นการท้าทายความคิดความเชื่อขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่ว่า รากฐานของปัญหาสังคมทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เหินห่างจากศีลธรรม มีความเห็นแก่ตัว และทุกปัญหาในสังคมจะสามารถแก้ไขได้โดยมนุษย์จะต้องหันกลับมาหาศาสนายึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรมให้มากขึ้น ผู้เขียน "วีระ สมบูรณ์" ได้รวบรวมและร้อยเรียงเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในหนังสือ "รัฐธรรมในอดีต" เล่มนี้แล้ว   174 หน้า     สารบัญ - รัฐธรรมนูญในอดีต - ธรรมและวินัยในพุทธศาสนา - อัคคัญญสูตร : ประวัติศาสตร์สังคมและการเมือง - จักกวัตติสูตร : ธรรมรัฐ - สามัคคีธรรมสมัยพุทธกาล...
120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
"...จริงอยู่ รัฐธรรมนูญที่จะคลอดออกมาและรัฐบาลใหม่ที่จะได้มา คงไม่ดีวิเศษนักแต่ก็ต้องช่วยกันประคับประคอง ช่วยกินติ ช่วยกันชม โดยพยายามรักษาบรรยากาศแห่งความไทไว้ ถ้าบรรยากาศอย่างนี้มี พวกเราที่คิดค้นหารูปแบบการปกครองใหม่ รูปแบบแห่งสังคมใหม่ ก็มีทางที่จะคิดได้ พูดได้ และทำได้ ในระยะยาว สิ่งซึ่งเราต้องการ ต้องไม่เป็นรูปแบบ กาก หรือซากเดนที่เรารับมาจากตะวันตก ดังที่เราเคยชินอยู่ในรอบกึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้..."(บางส่วนใน 'ปกหลัง') โดย "สุลักษณ์ ศิวรักษ์"   380 หน้า     สารบัญ - คำอธิบายสำหรับหนังสือชุดค่อนศตวรรษ ส. ศิวรักษ์ - คำอธิบายเฉพาะเล่ม - เราได้อะไรจาก 'เมืองนอก' - รำพึงถึงเมืองนอก - ปัญหาเวลาอยู่เมืองนอก - สัมมนาหนังสือพิมพ์...
250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
หนังสือรวมบทความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเสนอในรูปแบบของมุมมอง ความคิดเห็นของนักวิชาการชั้นนำหรือคนที่รู้จักทักษิณผ่านบทวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เพี่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคทักษิณ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีบรรณาธิการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฃอคิดด้วยฅน หนังสือ "รู้ทันทักษิณ" มีทั้งหมด 5 เล่ม นี่คือหนังสือที่วิเคราะห์เรื่องราว และวิจารณ์บทบาทของ "อดีตนายกทักษิณ" ได้ครอบคลุมที่สุดเล่มหนึ่งในปัจจุบัน ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 2 รายการ
ตั้งแต่ราคา 75.25 บาท ถึง 145.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View

215.00 บาท 182.75 บาท

สถานะ:
หนังสือ ต้านอำนาจรัฐ จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลความคิดทางการเมืองในขณะนั้นและในเวลาต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน ความเรียงอมตะชิ้นนี้มีอายุเกือบสองศตวรรษแล้ว และยังคงได้รับความสนใจจากผู้คนอยู่อย่างเหนียวแน่น ในฐานะปัจเจกชน อิสรชน ท่านจะใช้เสรีภาพ ซึ่งเป็นสิทธิโดยธรรมชาติ ขีดเส้นแบ่งระหว่างอำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐกับสิทธิพื้นฐานอันชอบธรรมของประชาชนอย่างมากหรือน้อยแค่ไหน และจะร่วมผลักดันให้รัฐของเราไปสู่ความเป็นรัฐที่ดีที่สุด มีการปกครองอย่างน้อยที่สุด หรือแม้กระทั่งไม่ปกครองเลยได้อย่างไร โปรดติดตามได้ภายใน ต้านอำนาจรัฐ ...
80.00 บาท 68.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ไม่นับเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องที่นำเสนออำนาจของกลุ่มบรรษัทยักษ์ใหญ่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่รวมตัวกันเพื่อสร้างรัฐบาลโลกโดยพฤตินัย แต่หนังสือเล่มนี้พยายามวิเคราะห์และบันทึกพลังที่ต่อต้านอำนาจของบรรษัท และพยายามอธิบายเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดแรงต้านดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เราควรทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวยึดวอลล์สตรีทในปี 2011 อย่างไร?’นี่ไม่ใช่คำถามที่หนังสือ โนโลโก้ ได้ถามเอาไว้ แต่คงไม่เกินเลยหากจะพูดว่า ผู้อ่านอาจเชื่อมโยงที่มาที่ไปของเหตุการณ์หรือทำความรู้จักสาแหรกของขบวนการที่เรียกตัวเองว่า Occupy Wall Street หรือขบวนการที่ถูกขนานนามว่าเป็นพวกต่อต้านทุนนิยมโลกาภิวัตน์ในศตวรรษใหม่ได้ผ่านหนังสือเล่มนี้!! 560 หน้า   สารบัญ ไม่ม...
450.00 บาท 382.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ รวบรวมสุนทรพจน์สำคัญ และแนวความคิดของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด้านบทบาทการต่างประเทศ ทั้งการเป็นผู้นำแห่งเอเชีย การพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆ ด้าน การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม "เอเปก ปี 2003" รวมทั้งเรื่องราวของสื่อฯ ต่างชาติกล่าวถึง พล.ต.ท. ทักษิณอย่างไร? ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบของ "ปราณ พิสิฐเศรษฐการ" และใช้ภาษาที่ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเอง ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันในหนังสือ "THAKSINOMICS III ทักษิณบนเวทีเอเชียและโลก" เล่มนี้    308 หน้า     สารบัญ Part 1 ทักษิณ : ผู้นำแห่งเอเชีย Part 2 ทักษิโณมิกส์ : พลิกวิกฤตเป็นโอกาส Part 3 ประเทศไทย : เจ้าภาพเอเปก 2...
190.00 บาท 161.50 บาท

สถานะ:
40 ปีแห่งกระบวนการกลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วได้เปลี่ยนชาวเกาหลี ลูกชายและลูกสาวของพวกเขาให้กลายเป็นแรงงานในโรงงนในเมือง "ฮาเก็น คู" ได้สำรวจประสบการณ์ของแรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นรุ่นแรกและอธิบายการต่อสู้ของพวกเขาเพื่อที่จะปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานในโรงงาน และเพื่อที่จะแสวงหาความยุติธรรมในสังคม งานชิ้นนี้ใช้หลักฐานหลายหลากอันรวมถึงข้อเขียนส่วนตัวของแรงงาน รานงานสหภาพแรงงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก หนังสือ "แรงงานเกาหลี : วัฒนธรรมและการเมือง ว่าด้วยการก่อตัวทางชนชั้น" เล่มนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ที่ทะลุไปถึงประสบการณ์ของชนชั้นแรงงานเกาหลีใต้ (ข้อความบางส่วนจาก "ปกหลัง") 350 หน้า   สารบัญ 1. บทนำ : การก่อตัวของชนชั้นแรงงานเกาหลีใต้ 2. การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ...
280.00 บาท 238.00 บาท

สถานะ:
ในปกหลังของหนังสือเล่มนี้ ได้ให้คำอธิบาย "ประวัติศาสตร์ของ May'68" ไว้คร่าวๆ ว่า แม้จะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่ แต่คำอธิบายแบบหยาบๆ ก็มีปรากฎให้เห็นอยู่เสมอๆ ความหมายและความเข้าใจปรากฎการณ์การต่อสู้ May'68 มีการเปลี่ยนแปลงและยังหาข้อยุติที่เป็นเอกภาพไม่ได้ เฉกเช่นเดียวกับงานประวัติศาสตร์อื่น     ปฏิวัติ (คำนาม) แปลว่า การหมุนกลับ, การผันแปรเปลี่ยนหลักมูล; การเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น ปฏิวัติอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง เช่น ปฏิวัติการปกครอง. (ป. ปฏิวตฺติ) 144 หน้า   สารบัญ - บทนำ - 1968 : เชิงอรรถการปฏิวัติ ...
150.00 บาท 135.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเรื่องนี้พิมพ์ครั้งแรกมียอดจำหน่ายสูงถึง 10 ล้านเล่มในประเทศจีน ครั้งนี้ "บุญศักดิ์ แสงระวี" ได้แปลเป็นภาษาไทยเล่มแรก เพื่อประชาชนไทยได้ศึกษาทำความเข้าใจต่อสภาพการณ์เชิงลึกของประเทศจีนได้ดียิ่งขึ้น ความขัดแย้งดำรงอยู่ทั่วไปในโลกธรรมชาติในสังคมมนุษยชาติ และในความคิดของคนเรา เมื่อแก้ไขความขัดแย้ง 1 จนหมดสิ้นไป ปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาอีกก็ต้องแก้ไขมันอีกเป็นวัฏจักร ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้นั่นเองที่ส่งผลผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของสังคม หนังสือ "จีนเผชิญหน้าการท้าทายใหม่" เล่มนี้ มีเนื้อหาเน้นไปที่วิธีการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อก้าวผ่านไปข้างหน้า เพื่อสิ่งที่ดีกว่า โดยสิ่งเหล่าประเทศจีนกำลังดำเนินการอยู่และกำลังก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ขอเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านมาร่วมศึกษาและทำคว...
180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
"องค์การความร่วมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation) หรือ OIC ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1969 เป็นองค์การระหว่างประเทศเพียงองค์การเดียวที่ประกอบไปด้วย "รัฐมุสลิม" ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ "ศาสนาอิสลาม" ในเวทีระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 57 ประเทศที่ตั้งอยู่ใน 4 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา OIC จึงมีจำนวนสมาชิกเป็นรองเฉพาะแค่สหประชาชาติเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ OIC จึงเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีความสำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้น เลขาธิการ OIC ได้เน้นย้ำถึงการเคารพอำนาจอธิปไตยของไทย และมีความเห็นว่า OIC ไม่ได้ให้การสนับสนุนใดๆ ต่อกลุ่มแบ่งแยกดินแดน หรือกลุ่มลัทธิใดๆ ซึ่งกระทำการสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยป...
350.00 บาท 297.50 บาท

สถานะ:
เรียบเรียงโดย "เรืองยศ จันทรคีรี" 158 หน้า ...
130.00 บาท 110.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้จะพาคุณผู้อ่านไปพบกับหลากหลายเรื่องราวของบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ทั้งเรื่องของการเปรียบเทียบสถานการณ์ไทยกับตุรกี อธิบายปัญหาการเมือง ในราชสำนักพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การวิเคาระห์โครงสร้างสังคมไทย ปฏิกิริยาของชนชั้นต่างๆ ต่อการอภิวัฒน์ 2475 และเค้าโครงเศรษฐกิจของราษฎร์ การวิพากย์เค้าโครงสมุดปกเหลืองของหลวงประดิษฐ์มนูธรรรม (ปรีดี พนมยงค์) ว่าท่านคำนึงถึงสภาพจริงของสังคมว่าท่านคำนึงถึงสภาพจริงของสังคมหรือไม่ และปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสังคมไทยอย่างไรบ้าง     ตลอดจนร่วมย้อนอดีตไปในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ เก็บเกี่ยววัตถุดิบเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรู้เท่าทัน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาค...
200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือ "จดหมายจาก แหลม ตะลุมพุก ถึง สุพจน์ ด่านตระกูล" เรื่องนี้ ถ่ายทอดในรูปแบบของ "จดหมาย" ที่ "แหลม ตะลุมพุก" เขียนถึง "สุพจน์ ด่านตระกูล" โดยตรง อันเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เท่านั้น แต่เนื้อหาภายในจดหมายล้วนเป็นเรื่องที่ผู้คนในสังคมไทยควรจะได้รับรู้ด้วย ขอเชิญคุณผู้อ่านมาร่วมศึกษานัยยะต่างๆ ทั้งทางสังคม การเมือง การปกครองที่สามารถนำมาย่อยเป็นข้อมูล เพื่อเพิ่มพูนความรู้เหล่านั้นไปด้วยกัน 128 หน้า   สารบัญ - บ้านหนังสือ - จดหมายฉบับ 7 กรกฎาคม 2545 - จดหมายฉบับ 6 กันยายน 2545 - จดหมายฉบับ 28 กันยายน 2545 - จดหมายฉบับ 1 ตุลาคม 2545 - จดหมายฉบับ 5 ตุลาคม 2545 - จดหมายฉบับ 9 ตุลาคม 2545 - จดหมายฉบับ 1 ธันวาคม 2545 - จดหมายฉบับ 31...
80.00 บาท 68.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเรื่องนี้จะพาคุณผู้อ่านร่วมเดินทางไปกับประสบการณ์อันยาวนานทางด้านข่าวกรองของผู้เขียน "พล.ท. นันทเดช เมฆสวัสดิ์" กับเรื่องราวที่จะบ่งบอกว่าทิศทางของประเทศไทยจะไปทางไหน? ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงปัญหาสงคราม "เขมรรบไทย" และปัญหาเรื่อง "เขาพระวิหาร" ที่มีความสำคัญมากสำหรับคนไทย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังการตายของ "บิน ลาเดน" ตลอดจนปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ที่คนไทยทุกคนสามารถใช้เป็น "บทเรียนแห่งอดีต" เพื่อกำหนด "ทิศทางของอนาคต" ได้ในหนังสือ "ประชาธิปไตยสีแดง" เล่มนี้    160 หน้า     สารบัญ - ประชาธิปไตย - "น้ำท่วม" ยังทำให้เป็นเครื่องมือได้ ด้วยประชาธิปไตยสีแดง - เมื่อเขมรท้ารบไทย - อนาค...
130.00 บาท 110.50 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือ "ทุนนิยมที่มีหัวใจ" ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับระบบทุนนิยม มายาคติเกี่ยวกับทุนนิยม พร้อมตัวอย่างการฉ้อฉลที่เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆในระบบทุนนิยม รวมไปทั้งมีการนำเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสหลัก รวมทั้งเรื่องราวการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถเป็นทางเลือกของสังคมยุคปัจจุบัน เป็นตัวอย่างของการทดลองค้นคว้า แสวงหาทางออก ช่วยให้เราทราบได้ว่า ทุนนิยมที่มีหัวใจนั้นมีจริงและมีความเป็นไปได้ด้วยพลังแห่งความดีของคนที่กล้าคิดกล้าทำโดยแท้จริง สารบัญ - ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับทุนนิยม มายาคติ และข้อเท็จจริง  - สู่กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการร่วมมือกัน  - แนวคิดใหม่ๆ ที่ประกอบสร้างเป็นกระบวนทัศน์ใหม่  - เครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติ  -...
165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
แม้จะผ่านมานานกว่า 2 ปี แต่สมญา "นารีขี่ม้าขาว" ของนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ก็ยังฉานฉายภายใต้ภาพลักษณ์อันโดดเด่นมิใช่เพราะยิ่งลักษณ์ขวนขวายเข้าสู่สนามการเมือง เฉกเดียวกับนักการเมืองทั่วไปทว่าการเมืองต่างหากเล่าที่ชักจูงให้จำต้องเป็นผู้บริหารบ้านเมือง หนังสือ "กระบี่แพรพรรณ" ยิ่งลักษณ์ "การเมือง นำ การเมือง" เล่มนี้ จึงได้กล่าวถึงข้อมูลด้านนโยบายและทิศทางที่ทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ยังคงอยู่เริ่มตั้งแต่เวลาเพียง 49 วัน ก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ยิ่งลักษณ์เข้าสู่ถนนการเมืองด้วยการเชื้อเชิญจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยมีทักษิณ ชินวัตรพี่ชายแท้ๆ เป็นหัวเรือใหญ่     การเมืองในช่วงที่ผ่านมาจึงมีสีสันไม่น้อยในฐานะ "นายกรัฐมนตรีหญิง" ถึงแม้นักวิเคราะห์จะมองว...
160.00 บาท 136.00 บาท

สถานะ:
รวมบทบันทึกภาพสะท้อนการเมืองไทยนับแต่ครั้งหลังปฏิวัติ 2549 - ปัจจุบัน โดย "ปราโมทย์ นาครทรรพ" เนื้อหาภายในกล่าวถึงถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย แต่ภายใต้หน้ากากประชาธิปไตยนั้น กลับเคลือบแฝงไปด้วยนัยยะแห่งการล้มล้างสถาบัน แสวงหาผลประโยชน์จากบ้านเมืองโดยมิชอบ                         ภาพโศกนาฏกรรมแห่งการเมืองไทยที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงปี ล้วนโยงใยถึงลักษณะนักการเมืองไทยอย่างที่เป็นอยู่ ซึ่งขาดคุณสมบัติความเป็นนักการเมืองที่สมบูรณ์พร้อม ทว่าอาจมีอยู่บ้างในผู้นำบางคนที่ดีพร้อม แต่หากยังขาดคุณสมบัติในบางเรื่อง ซึ่งก็ปรากฏอยู่ภายในเล่มว่ามีใครบ้าง และเพราะอะไร           &nb...
150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งปัจจุบัน พร้อมด้วยสาระน่ารู้อันเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยอีกมากมาย อาทิ สถาบันทางการเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และอีกมากมาย ซึ่งได้รวบรวมมาไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาหาความรู้ หรือประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 568 หน้า   สารบัญ ภาค 1 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย - การเมืองไทยสมัยสุโขทัย (พ.ศ.1800-1981) - การเมืองไทยสมัยอยุธยา (พ.ศ.1893-2310) - การเมืองไทยสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310-2325) - การเมืองไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2325-2411) -...
265.00 บาท 225.25 บาท

สถานะ:
ในหนังสือเล่มนี้ "ริชาร์ด เลย์ยาร์ด" ได้กล่าวถึงความสุขในมิติต่างๆ ที่ไปพ้นจากความพึงพอใจไม่เฉพาะในทางเศรษฐกิจเท่านั้น หากหยั่งรากลงไปในโครงสร้างสังคมร่วมสมัย  และนับวันได้มีงานวิจัยสำรวจหลายชิ้นในด้านนี้ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่สัมพันธ์กันที่ชัดเจนระหว่าง จีดีพี ที่เพิ่มขึ้นกับระดับความพึงพอใจในชีวิต  ข้อสรุปธรรมดาๆ นี้ได้สร้างความสนใจเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการท้าทายข้อสมมติฐานที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มตามไปด้วย    ผู้เขียนได้ทำให้เรื่องราวที่ยากและซับซ้อน ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยภาษาที่กระชับและตรงไปตรงมา พร้อมสอดแทรกอารมณ์ขันสไตล์อังกฤษอยู่เป็นช่วงๆ  ทำให้หนังสือน่าอ่านและชวนติดตาม   ...
300.00 บาท 255.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2017